1. Vấn đề giới và phong trào phụ nữ.
Phong trào phụ nữ là những hoạt động có tổ chức của phụ nữ đấu tranh vì quyền lợi của giới mình. Phong trào phụ nữ có thể diễn ra trên một hoặc nhiều linh vực hoạt động xã hội, song thường tập trung vào các vấn đề bức xúc và nóng bỏng nhất của đời sông phụ nữ. Phong trào phụ nữ hướng vào việc tìm lòi giải đáp thực tiễn cho các vấn đề cụ thể và thiết thực nhất của số đông phụ nữ ở từng giai đoạn, trong bốì cảnh kinh tế xã hội cụ thể.
Từ những năm 30 của thế kỷ này, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, phong trào phụ nữ gắn liền với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Mục tiêu cao nhất của phong trào phụ nữ khi đó cũng như trong các cuộc chiến tranh cách mạng sau này là độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì cuộc sống hoà bình và ấm no hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà trong đó có phụ nữ.
Vấn để giải phóng phụ nữ đã được Đảng cộng sản Việt Nam đặt ra ngay từ đầu và được quan tâm trong suôt quá trình cách mạng. Luận điểm xuyên suốt của tư tưỏng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa là giải phóng phụ nữ gắn liền với giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Thực vậy, dân tộc có tự do, độc lập thì phụ nữ mới được tự do,và độc lập. Xã hội không còn.-áp bức, bóc lột giai cấp thì phụ nữ mới được giải phóng khỏi sự bóc lột và áp bức. Như vậy, giải phóng phụ nữ xét cho cùng là tạo điều kiện phát triển tự do năng lực cá nhân của người phụ nữ. Giải phóng phụ nữ gắn liền với giải phóng nam giới, giải phóng xã hội.
Giải phóng phụ nữ được Đảng cộng sản Việt Nam coi là mục tiêu của cách mạng Việt Nam và phụ nữ được nhìn nhận là lực lượng bản của cách mạng. Luận điểm này trưốc hết xuất phát từ sự cảm thông sâu sắc thân phận cửa phụ nữ Việt nam dưổi chế độ phong kiến, đế quốc. Lên án chế độ thực dân Pháp, Hồ Chủ tịch đã nhìn thấu nỗi đau của người phụ nữ trong nỗi đau mất nước của dân tộc "... Không một chỗ nào, người phụ nữ thoát khỏi những hành động bạo ngược của bọn xâm lược...Người ta nói " chế độ thực dân là chế độ ăn cướp". Chúng tôi xin nói thêm: chế độ hãm hiếp đàn bà và giết người " ( Hồ Chí Minh tuyển tập, 1969)

(nối tiếp phần sau……….)

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/gioi-phong-trao-phu-nu-va-phat-trien-p3.html

Từ khóa tìm kiếm nhiều:người phụ nữ, vai tro cua nguoi phu nu


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA