3. Giới và phát triển kinh tế xã hội
Thế nào là giới và phát triển?
Để trả lòi câu hỏi này cần tìm hiểu bản thân khái niệm ” phát triển" và quá trình diễn biến từ "phụ nữ trong phát triển" đến "giới và phát triển" trong các cuộc tranh luận về mặt lý thuyết cũng như trong đời sông kinh tế xã hội vài thập kỷ qua.
Vào đầu thập kỷ 60, khái niệm ” phát triển " lần đầu xuất hiện trong các văn bản chính thức của các tổ chức quốc tế. Năm 1961, Liên Hợp quốc đã tuyên bô" thập kỷ 1961- 1970 là "Thập kỷ Phát triển Thứ nhất”0. Bản tuyên bố là sự đúc kết kinh nghiệm của thập kỷ trước đó và đưa ra những mục tiêu ưu tiên cho thập kỷ tới.
Thực tiễn và kinh nghiệm từ thập kỷ phát triển đầu tiên cho thấy mô hình phát triển hướng vào tăng trưởng không mang lại kết quả mong muốn. Mô hình này dựa trên quan niệm cho rằng tăng thu nhập quốc dân là biện pháp cần và đủ cho sự phát triển của một đất nước. Cùng vói sự tăng trưởng, các kết quả chủ yếu sẽ được "chia xuống" cho các hộ gia đình và các tầng lớp dân cư dưới đáy trong thang bậc phân phôi thu nhập quốc dân. Mô hình hưống vào tăng trưởng để cao các biện pháp đẩy mạnh tốíc độ tăng thu nhập quốc dân bằng mọi giá. Trên thực tế, mặc dù nhiều nước đang phát triển đạt được tốc độ tăng trưởng trên 5%/năm, song hầu hết đều phải đốỉ đầu vói các vấn đề như gia tăng thất nghiệp, bất bình đẳng và nghèo khổ tuyệt đối.
Thất vọng trước kết quả của mô hình hướng vào tăng trưởng nhiều ý kiến cho rằng cần xác định lại mục tiêu của sự phát triển. Đó là sự phát triển cần giải quyết tốt hơn những vấn đề nghèo khổ, thực hiện phân phối đảm bảo đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người.
Trong Chiến lược hành động cho Thập kỷ Thứ hai, đưa ra năm Ỉ970, Liên hợp quốc tuyên bô: Mục tiêu cuối cùng của phát triển cần phải là sự cải thiện đòi sông một cách bền vững đối với cá nhân, thành qủa của phát triển cần được chia sẻ cho mọi người. Nếu duy trì đặc quyền, để cho sự giàu có và bất công xã hội cùng tồn tại, thì phát triển đã thất bại trong việc hướng tối các mục tiêu quan trọng của mình.


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA