Sự thay đổi về quan niệm phát triển diễn ra trong những năm 70 ở nhiều tổ chức quốc tế đã khiến người ta chú ý nhiều hơn đến mối liên hệ giữa các mục tiêu kinh tê và các mục tiêu xã hội. Đồng thòi nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sự quan tâm lớn hơn đến các vấn đề của phụ nữ.
Hai lĩnh vực liên quan đến phụ nữ thu hút được sự quan tâm rộng rãi trong thời kỳ này là lương thực và dân số (Kabeer, 1995) . Tiểu ban dinh dưỡng của tổ chức Nông lương thế giới ( FAO), với hầu hết cán bộ là nữ đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong sản xuất lương thực, đặc biệt là ở châu Phi. Cũng nhờ quan điểm này mà Hội nghị lương thực thế giới, tổ chức vào năm 1974, đã công nhận sự đóng góp của phụ nữ ở tất cả các khâu của chu trình lương thực, chứ không riêng công việc nuôi dưỡng trong gia đình.
Lĩnh vực thứ hai là dân số. Mặc dù có rất nhiều nỗ lực xung quanh vấn đề kế hoạch hoá gia đình song tốc độ tăng dân số ở các nước đang phát triển không giảm. Người ta nhận thấy rằng việc cung cấp các biện pháp kê hoạch hoá gia đình không tác động bao nhiêu đến tốc độ tăng dân số, nếu như những hoàn cảnh dẫn đến nhu cầu có nhiều con vẫn tồn tại. Cũng tại đây người ta nhận ra có những mối liên hệ giữa địa vị của người phụ nữ như học vấn, mức độ tham gia lao động xã hội..., với tỉ lệ sinh đẻ.
Trong giai đoạn này, các công trình nghiên cứu phụ nữ với các vấn đề lương thực và dân số đã góp phần vào sự hình thành một cơ sở lý thuyết về các vấn đề của phụ nữ và các vấn đề phát triển kinh tế cũng như góp phần vào sự ra đời của ý tưỏng các vấn đề của phụ nữ có các ứng dụng cụ thể đối với chính sách phát triển. Tuyên bô" của Thập kỷ vì Phụ nữ với những ngôn từ chính thức về bình đẳng, hoà bình và phát triển đã đánh dấu một bước mới về sự hiện diện của Phụ nữ trong Phát triển (WID).
Điểm đáng quan tâm ở đây là cách mà người ta đưa các vấn đề của phụ nữ "vào" các chính sách phát triển. Cách đặt vấn đề như đã xuất hiện trong những năm 70 dường như vẫn ít nhiều chịu ảnh hưởng của những quan điểm đã tồn tại trong thời kỳ trước đó. Đó là việc nhìn nhận vai trò của phụ nữ trước hết từ góc độ sinh sản và nuôi dưỡng chứ không phải xuất phát từ vai trò sản xuất của họ.


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA