Thế nào là kết hợp "giới" vào phát triển?
Khi nói kết hợp "giới" vào chính sách, chương trình và dự án phát triển người ta muôn đề cập tới việc vận dụng các quan điểm và khái niệm của "giới" để phân tích và xây dựng các kế hoạch phát triển, chỉ đạo việc thực hiện, cũng như giám sát và đánh giá quá trình thực hiện. Các kê hoạch phát triển có thể thuộc nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, kỹ thuật, luật pháp..., chứ không riêng lĩnh vực xã hội.
Ở nước ta, vấn đề kết hợp giới vào các chương trình và dự án phát triển ngày càng được nhiều người quan tâm. Các cuộc hội thảo về giới liên tiếp được tổ chức ở nhiều ngành, nhiều cấp khác* nhau, đã thảo luậỊỈ về các chủ đề hết sức phong phú. Ví dụ, Hội thảo ” Vai trò giới và nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội ", do Ưỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức vào tháng 2/1995; "Nhận thức giới và lập kế hoạch từ góc độ giới", do Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức tháng 7/ 1993; "Giới, môi trường trong phát triển", do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trưòng tổ chức tháng 11 / 1994; "Phụ nữ, nam giới và hệ thống pháp luật ", do Bộ Tư pháp tổ chức tháng 4/1994; "Giới và phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững", do Bộ Nông nghiệp tổ chức tháng 12/1994 và còn nhiều hội thảo khác được tổ chức ở các ngành khác như y tế, lâm nghiệp V.V..
Đối tượng tham gia hội thảo về giới hầu hết là cán bộ lẫm chính sách, cán bộ quản lý, các nhà chuyên môn thuộc các lĩnh vực khác nhau. Một câu hỏi đặt ra ở đây là điều gì đã khiến những người này ngồi lại để thảo luận về những vấn đề thoạt nhìn tưởng như không mấy liên quan đến công tác chuyên môn của họ?
Một trong những nguyên nhân và đồng thời cũng là phảt hiện lý thú qua các hội thảo đó là có một khoảng cách lớn giữa nhận thức về vai trò của phụ nữ với thực tế của công tác kế hoạch hoá, công tác chuyên môn nghiệp vụ của các ngành, các cấp. Các nhà quản lý thường cho là họ không phân biệt đối xử với phụ nữ. Các chính sách họ đưa ra là như nhau đối với phụ nữ và nam giới. Các nhà chuyên môn thì nhấn mạnh công việc của họ không liên quan gì đến phụ nữ. Lấy ví dụ, một chuyên gia môi trường thường quan tâm đến các vấn đề chẳng hạn như chất thải ở thành phố’, ô nhiễm không khí tại các khu công nghiệp, nhiễm bẩn nguồn nước ở nông thôn, V.V.. Hoàn toàn là những nội dung mang tính chất chuyên môn, kỹ thuật. Không có lý do gì để gắn phụ nữ, giới vào đây. vả lại, các nhà chuyên môn cho rằng mình không có nhiệm vụ đi làm công tác phong trào.

(nối tiếp phần sau……….)

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/gioi-phong-trao-phu-nu-va-phat-trien-p17.html

Từ khóa tìm kiếm nhiều:phu nu hoc, vai tro cua phu nu


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA