2. Phong trào phụ nữ và phụ nữ học
Một số người cho rằng nghiên cứu phụ nữ chỉ là hoạt động có tính chất phong trào, tức là ít có tính khoa học vì theo đuổi và phục vụ cho phong trào giải phóng phụ nữ. Có lẽ là do họ chưa thấy rằng, việc nghiên cứu càng gắn với thực tế bao nhiêu thì trình độ lý luận khoa học của linh vực nghiên cứu đó càng cao bấy nhiêu.
Phong trào phụ nữ có quan hệ và tác động qua lại trên nhiều mặt với nghiên cứu phụ nữ. Trước hết, đó là nguồn cung cấp vô tận các chủ đề và cảm hứng cho nghiên cứu phụ nữ. Phong trào phụ nữ cũng là nơi mà các quan điểm, nhận thức và kết luận nghiên cứu được thử thách, chứng minh, chấp nhận hoặc loại bỏ. Tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải là quan hệ một chiều.
Các công trình nghiên cứu về phụ nữ có ảnh hưởng trở lại đối vói phong trào phụ nữ ít nhất dưới.hai hình thức. Một là trang bị luận cứ khoa hoạc, từ đó mở rộng và làm phong phú cơ sở lý luận của các hoạt động vì phụ nữ. Hạì là góp phần bổ xung, thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi của phụ nữ và nạm giới, qua đó đưa phong trào phụ nữ đến gần hơn với những mục tiêu được xác định. Cũng chú ý là mốỉ liên hệ giữa nghiên cứu phụ nữ và phong trào phụ nữ không đơn thuần là quan hệ giữa lý thuyết và thực tiễn. Phong trào phụ nữ dựa trên nền tảng lý luận cách mạng phong phú của chủ nghĩa Mác - Lê Nin về giải phóng phụ nữ. Nghiên cứu phụ nữ có thể làm sáng tỏ thêm những lý luận chung cơ bản của phong trào. Đồng thời, trong lĩnh vực nghiên cứu các nhà khoa học có thể đi sâu xem xét và giải quyết những vấn đề cụ thể nảy sinh từ thực tiễn đời sống người phụ nữ. Tuỳ từng giai đoạn phát triển mà nghiên cứu phụ nữ tập trung vào vấn đề này hoặc vấn đề kia.
Các chủ đề chính viết về phụ nữ trong thời kỳ trước đây đã tập trung ca ngợi các phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ, đề cao các tấm gương phụ nữ và khẳng định vai trò to lớn của phụ nữ trong cách mạng và lao động sản xuất. Nghiên cứu toàn diện về phụ nữ duờng như chưa có điều kiện để thực hiện, ngoại trừ một sô' nghiên cứu về điều kiện lao động có đề cập ít nhiều đặc điểm của lao động nữ.

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/gioi-phong-trao-phu-nu-va-phat-trien-p7.html


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA