Quan điểm "phụ nữ trong phát triển" như đã nói ở trên thực chất mới chỉ nhấn mạnh vái trò hết sức to lớn, quan trọng, cần thiết của phụ nữ trong quá trình xây dựng đất nước và tăng trưởng kinh tế. Phụ nữ là động lực và là lực lượng cần thu hút vào quá trình phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quan điểm này còn bị hạn chế ở chỗ mới chỉ đặt vấn đề phụ nữ trong khuôn khổ phát triển đã được định sẵn. Điều này thể hiện ở việc vận động, thu hút phụ nữ tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế. Yếu tố lựa chọn mục tiêu, xác định ưu tiên và lập kế hoạch phát triển vì lợi ích của phụ nữ và nam giới chưa được đặt ra. Quan điểm "phụ nữ trong phát triển" chưa nhấn mạnh đến khía cạnh này. Các vấn đề của phụ nữ mới được "nhắc tới", "tính đến" hay "lồng ghép" vào các chương trình, dự án phát triển. Trên thực tế quan điểm này chưa đặt vấn đề phụ nữ là chủ thể của quá trình phát triển kinh tế xã hội. Điều này không chỉ hạn chế khả năng phát huỵ tính chủ động, sáng tạo của phụ nữ mà còn có thể làm giảm hiệu quả xã hội của các quá trình kinh tế. Vì vậy có thể nói, vấn đề phát triển kinh tế xã hội một cách lâu bền khó có thể thực hiện một cách triệt để.
Quan điểm "giới và phát triển" ngay từ đầu khẳng định mốì quan hệ hữu cơ giữa phụ nữ và phát triển, giữa tăng trưỗng kinh tế và phát triển xã hội. Hơn thế, quan điểm này còn nhấn mạnh vai trò chủ thể của phụ nữ trong quá trình hoạch định, thực hiện và đánh giá các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
Công cuộc đổi mới kinh tế xã hội đang mở ra những khả năng to lớn cho việc đổi mới tư duy và đi từ "phụ nữ trong phát triển” đến "giới và phát triển". Việc lao động nữ và nam được tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp là một ví dụ. Đặc biệt, phụ nữ với tinh thần sáng tạo và vượt khó đã nhanh chóng làm sông động lại một khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Các hoạt động của phong trào phụ nữ ngày càng gắn kết hơn với như cầu và quyền lợi thiết thực của phụ nữ là một minh hoạ khác. Nhiều dự án kinh tế ngay từ đầu đã đặt mục tiêu và đề ra biện pháp đáp ứng các yêu cầu của cả hai giới nam và nữ là những ví dụ của việc thể hiện quan điểm "giới và phật triển”. Rõ ràng là chỉ có thể nói tới phát triển với nghĩa sâu rộng nhất của từ này nếu phụ nữ có cơ hội phát huy hết năng lực của mình và có điều kiện phát triển một cách toàn diện và hoàn toàn bình đẳng với nam giới.

Nói cách khác, việc ngày càng coi trọng vấn đề phát triển theo nghĩa lâu bền và sâu rộng là một nét đặc trưng của quan điểm "giới và phát triển". Một mặt, phát triển đáp ứng các yêu cầu giới được đặt ra ở cấp vĩ mô như các chính sách, chương trình hay dự án kinh tế xã hội. Mặt khác, phát triển được xem xét ở cấp nhóm, gia đình và cá nhân. Ví dụ vấn đề phát triển tâm lý, thói quen và đặc biệt là hình thành các chuẩn mực và giá trị mói, tiến bộ về vai trò giới trởng qua trình phát triển tâm lý nhân cách con người có ý nghĩa đặt nền móng cho việc xây dựng xã hội ngày càngcông bằng, văn minh.

Từ "phụ nữ trong phát triển" đến "giới và phát triển" là một chặng đường đổi mới không chỉ đốì với chính sách phát triển và phong trào phụ nữ mà còn đối với phụ nữ học với tư cách là một lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy mới mẻ. Các công trình nghiên cứu phụ nữ thòi gian gần đây đã mạrrh dạn phát hiện và làm sáng tỏ những vấn đề của phụ nữ và nam giới trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Nghiên cứu phụ nữ ngày nay không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ giải thích, động viên phụ nữ tham gia lao động sản xuất mà còn tìm hiểu ảnh hưởng của đổi mới kinh tế xã hội tới việc làm, thu nhập và đời sông của phụ nữ. Đồng thời, vấn đề đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của các chương trình phát triển từ góc độ giới cũng như tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ làm căn cứ cho việc hoạch định chính sách kinh tế đáp ứng nhu cầu giới cũng đang được giới nghiên cứu quan tâm. Trong các vấn đề nghiên cứu đó có vấn đề việc làm, thu nhập, phát triển học vn, tay nghề, sức khoẻ của phụ nữ V.V.. Những nội dung này sẽ được đề cập đến ở các bài viết tiếp theo.

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/vi-tri-vai-tro-phu-nu-trong-oi-moi-kinh_30.html


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA