Đổi mới kinh tế và đổi mới cách nghiên cứu về hoat đông kinh tế của phụ nữ
Mệnh đề nêu trên là câu trả lời mà phần trình bày tại chương này đã cô" gắng hướng tới. Nói cách khác, vấn đề nghiên cứu của môn phụ nữ học về kinh tế là góp phần trả lời câu hởi: làm thê nào để công cuộc đổi mới kinh tế ngày càng tạo điều kiện tốt hơn cho việc nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ và tiến đến công bằng giói? Cách đặt vấn đề như vậy một mặt khẳng định cơ sở vững chắc của việc cải thiện địa vị xã hội của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, mặt khác, đòi hởi nghiên cứu phụ nữ cần nhanh nhạy trong việc phát hiện và giải quyết những câu hởi nghiên cứu mới nảy sinh từ thực tiễn.
Rõ ràng là những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đã tạo điều kiện và nền móng cho việc kế thừa và phát triển những nhân tố tích cực trên CON đường thực hiện " dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh''. Về mặt này, nếu không làm nhiệm vụ báo cáo thành tích, các nhà nghiên cứu sẽ không tìm thấy vấn để nghiên cứu đặc biệt nào khác ngoài việc khẳng định lại những mặt tốt đẹp của quá trình đổi mới kinh tế. Vì vậy, phần trình bàyởchương ba đã không đặt nhiệm vụ phát hiện hay nhấn mạnh những kết quả và tác động tích cực hết sức hiển nhiên của công cuộc đổi mới những năm gần đây đối với việc làm và thư nhập của lao động nữ.
Những bằng chứng, số liệu, và lập luận nêu trong chương này chủ yếu nói tới những mặt "chưa được " nảy sinh trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, hay nói cách khác là những hạn chế cần được khắc phục. Điều này không hề có nghĩa xem nhẹ những mặt thành tựu mà trái lại, càng làm nổi bật ý nghĩa sâu xa của những mặt tốt đẹp của công cuộc đổi mới trong việc ngày càng cải thiện địa vị xã hội của -phụ nữ và công bằng xã hội. Vì đúng như một nhà lý luận cách mạng đã nói, chỉ ra được những "vấn để" nảy sinh hay nêu trúng câu hởi là đã giải quyết được một nửa: vấn đề mới chỉ xuất hiện khi điều kiện vật chất để giải quyết nó đã chín muồi.
Phụ nữ học về kinh tế ở nước ta chắc sẽ không dừng lại ở việc nhấn mạnh ý nghĩa chính trị và kinh tế to lớn của việc phụ nữ tham gia vào hoạt động kinh tế xã hội. ở một nước mà 71% phụ nữ trong độ tuổi lao động tham gia hoạt động kinh tế và lao động nữ chiếm 52% lực lượng lao động xã hội thì nhiệm vụ nghiên cứu của phụ nữ học về kinh tế sẽ không chỉ dừng lại ở việc nhấn mạnh vai trò quan trọng của lao động xã hội trong việc giải phóng phụ nữ. Phụ nữ học Mác xít cần phân tích và phát hiện những quá trình, cơ chế có thể góp phần cải thiện công bằng xã hội và nâng cao bình đẳng nam nữ trong chính hoạt dộng kinh tế xã hội của phụ nữ. Những vấn đề đặt ra chẳng hạn như cần tìm hiểu nguyên nhân của quá trình phân hoá ngành nghề, việc làm và thu nhập giới. Cần tìm lời giải đáp thoả đáng cho câu hởi vì sao phụ nữ tập trung quá đông vào những lĩnh vực lao động có tay nghề thấp, trình độ kỹ thuật lạc hậu, có tiền công bình quân thấp hơn nam giới V.V.. Phụ nữ học về kinh tế cũng cần chỉ ra vai trò hết sức to lớn của phụ nữ trong việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Những số liệu đã nêu cho thấy, phụ nữ không chỉ tham gia lao động, tạo thu nhập cho bản thân mà còn tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho những người khác ở cả thành thị và nông thôn, cả khu vực kinh tế nhà nưốe và khu vực ngoài quốc doanh. Điều đó khẳng định vai trò của chính sách đổi mới trong việc giải phóng sức lao động xã hội đồng thời cho thấy tiềm năng sáng tạo và tính năng động, nhạy bén của lao động nữ trong cơ chế mới cần được tiếp tục phát huy và tạo điều kiện phát triển.

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/vi-tri-vai-tro-phu-nu-trong-oi-moi-kinh_68.html


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA