Tuy vậy, đội ngũ cán bộ quản lý trong khu vựcnhà nước đang bộc lộ những hạn chế cả về mặt số lượng và chất lượng, nhất là khi đặt trước yêu cầu đổi mới và cơ cấu lại khu vực này.
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, vào đầu những năm năm 80, phụ nừ quản lý doanh nghiệp chỉ chiếm dưới 5% trong tổng số các chức vụ lãnh đạo ( Bảng 5.4 )
Bẵng 5,4 : Tỷ lệ nữ trên tổng số các chức vụ quản lý doanh nghiệp, 1981 (%)
Chức vụ
Số lượng
%
Giám đốc xí nghiệp trung ương (*)
21
2,6
- Phó giám đốc xí nghiệp trung ương *)
66
4,8
- Giám đốc xí nghiệp địa phương (**)
16
1,8
- Phó giám đốc xí nghiệp địa phương (**)
57
4,4

Nguồn : Báo cáo Đại hội phụ nữ Việt Nam lần thu 5, 1982. trang 78,
(*) Số liệu của 12 Bộ ngành; (**) Số liệu của *23 Tỉnh thành.
Vào đầu những năm 90, cán bộ quản lý cấp cao như bộ, thứ trưởng chiếm dưới 10% tổng số chức vụ và tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực xã hội như chăm sóc trẻ em, y tê, giáo dục. Các bộ, ngành chủ chốt như kê hoạch, đầu tư, tài chính, ngân hàng, ... thường không có lãnh đạo nữ. Tỷ lệ cán bộ nữ là tổng và phó tổng giám đốc các cơ sỏ kinh tế hiện còn quá thấp, chiếm dưới 5% (Bảng 5.5 ).
Nữ quản lý chủ yếu phát huy đang năng lực ở cấp quản lý cơ sở, địa phương với cương vị thường là phó, trợ giúp cho giám đốc là nam. Cuộc nghiên cứu 260 doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh ở Hà Nội, thành phô" Hồ Chí Minh và Hải Phòng do khoa Xã hội học và Tâm lý học thực hiện năm 1995 cho thấy, trong số hơn 260 nhà quản lý quan trọng nhất của doang nghiệp, nữ chỉ chiếm khoảng 10%; trong khi đó, nữ chiếm gần 28% trong số hơn 250 chức vụ quản lý được coi là quan trọng thứ hai của doang nghiệp.
Bảng 5.5 : số lượng và tỷ lệ nữ cán bộ quản lý năm 1992


Bộ trưởng và tương đương

Thứ trưởng

Vụ trưởng

Tổng GĐ, giám đôc

Phó tổng GĐ, phó GĐ

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

4

9,5

11

7,0

30

13,3

17

2,7

148

4,3

Nguồn: Văn kiện Đại hội phụ nữ Việt Nam lần thứ 7, trích theo ủy ban quốc gia về sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Số liệu thống kê về phụ nữ Việt Nam 1985- 1994, Hà Nội 1995, tr,144.

Năm 1993, số lượng nữ cán bộ quản lý có tăng lên ở một số ngành. Tuy nhiên, tỷ lệ vẫn còn thấp, ỉại tập trung nhiều vào cấp phó. Tình trạng này là phổ biến không chỉ đôi với những ngành tương đối ít lao động nữ như ngành Năng lượng mà ngay cả ở những ngành đông nữ như ngành Thương mại. Năm 1993, có 11,2% nữ giám đốc và 8% nữ tổng giám đốc trên tổng số chức vụ ngành Thương mại, tỷ lệ cấp phó là nữ tương ứng là 12,0% và 14,0% , con số này của ngành Năng lượng là thấp hơn. (Bảng 5.6 ).


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA