Tuy nhiên, xu hướng giảm sút lực lượng cán bộ nữ diễn ra đáng lo ngại hơn ở cấp cơ sở. So sánh hai nhiệm kỳ 1985-1989 và 1989-1993, đại biểu nữ tham gia hội đồng nhân dân giảm tương ứng ở các cấp như sau: từ 28,6% xuống 12,2% ở cấp tỉnh thành; từ 19,4% xuống 12,3% ở cấp huyện và từ 19,7% xuống 13,2% ở cấp xã, phưòng (Trần Thị Quế, 1995).
Kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1994-1995 (10/1994) cho thấy tỷ lệ đại biểu nữ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành và quận, huyện đã tăng đáng kể, nhưng nữ tham gia Hội đồng nhân dân cấp cơ sở vẫn còn thấp, đạt 14,1% (Bảng 5.3).
Bảng 5.2: Tỷ lệ nữ đạĩ biểu Quốc hội có trình độ học vấn từ đại học trở lên trên tpng số nữ đại biểu Quốíc hội 1976-1997

Số lượng

Tông số nữ

Số có trình độ đại học trở lên

Khoá

đai biểu QH

Số lượng


%

VI (1976-1981)

132

14

10,6

VII (1981-1987)

108

12

11,1

VIII (1987-1992)

88

43

48,9

IX ( 1992-1997)

73

43

58,9

Nguồn : Số liệu của Văn phòng Quốc hội, 1993.

Hiện tượng giám sút đội ngũ cán bộ nữ không chỉ gặp ở các cơ quan dân cử mà còn gặp ở các cơ quan quản lý chuyên môn, nghiệp vụ. Cán bộ quản lý nữ được bổ nhiệm trong thời kỳ 1991-1993 nhìn chung giảm so với thời kỳ những năm 80. Hiện tượng này khá phổ biến ở nhiều ngành, kể cả những ngành có đông nữ như Công nghiệp nhẹ. Cán bộ nữ ở cấp trưởng thuộc ngành Công nghiệp nhẹ hiện chỉ chiếm từ 6 - 8% số chức vụ, cấp phó khoảng 10%, trong khi đó, trước đây những tỷ lệ này đều trên 16%
Bảng 5.3 : Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo nhiệm kỳ, 1985 - 1999
Khoá Cấp HĐND ‘
1985-1989
1989-1994
1994-1999[1]- Tỉnh, T.phố
28,6
12,2
20,4
- Qúận, huyện.
19,4
12,3
18,0
- Xã, phường
19,7
13,2'
14,1
Nguồn Số liệu của Ban tổ chức chính phủ, 1993;


(*) Chỉ tính cho 42 tỉnh thành* Báo cáo số 83 về kết quả tham gia bầu cử HĐND các cấp của Hộĩ LHPNVN, Hà Nội 12,1994.
Biểu hiện thứ hai về phạm vi lãnh đạo, quản lý còn hạn chế của phụ nữ là đội ngủ cán bộ nữ chưa tương xứng với vai trò của lao động nữ trong các khu vực kinh tê - xã hội. Ví dụ, năm 1992, phụ nữ nắm giữ từ 7% đến 9% các chức vụ lãnh đạo cấp bộ và khoảng 13% các chức vụ lãnh đạo cấp vụ trong khi lao động nữ chiếm 51% lực lượng lao động xã hội,
(Tiếp phần sau…..)


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA